سه‌شنبه 2 اسفند 1390

سرررما خوردگی!
میگه : چه خبرا؟ خوبی؟

میگم : نه ، سرما خوردم. دارم میمیرم!

میگه : یه حرفایی میزنیا! کی تا حالا از سرما خوردگی مُرده؟

میگم : مامان بزرگ من!!!

میگه : بی مزه !

میگم : به خدا سرما خورده بود!

میگه : خدا رحمتشون کنه. حالا دکتر رفتی؟ این قرصای کُلداکس خیلی خوبنا.مصرف کردی؟

میگم : .....

هیچی نمیگم!