دوشنبه 5 دی 1390

بــــرای روز مــیـــلاد تـــن تـــو...من تمام سال بیدار مانده ام تا مبادا روز تولد تو تمام شود؛
من در خواب بمانم و نتوانم به تو بگویم تولدت مبارک...

تولدت مبارک دردونه...